ANBI-Status

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie.

Naam instelling:

Stichting Vrienden van de Lourdeskerk

Fiscaal nummer:

8148.18.298

Kamer van Koophandel nummer:

20120939

Beloningsbeleid:

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

De doelstelling:

De stichting heeft als doel het in goede staat brengen en houden van het kerkgebouw. We brengen hiervoor de noodzakelijke financiële middelen bij elkaar door middel van het organiseren van acties en het mobiliseren van sponsoren. Voor het bereiken van ons doel werken we samen met de RK Lievevrouweparochie.

De statutaire doelstelling van de stichting luidt als volgt:

De stichting is opgericht voor het in goede bouwtechnische staat brengen en houden van de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk en zal indien sprake is van vervreemding van de eigendom van dit kerkgebouw in de huidige vorm worden ontbonden.

Beleidsplan:

Om het beleidsplan goed uit te kunnen voeren, werkt de stichting samen met de RK Lievevrouweparochie.
Het beleidsplan van de stichting kent een bouwtechnische en een financiële kant. Beide kanten zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen niet zonder elkaar.

In bouwtechnische opzicht bestaat het beleid uit het in kaart brengen van:

  • Openstaande punten van achterstallig onderhoud
  • Verbeterpunten aan het gebouw
  • Onderhoudsplan op korte en lange termijn

Om bovenstaande punten te kunnen blijven realiseren, bestaat het beleid uit het bijeen brengen van voldoende financiële middelen door:

  • Het organiseren van acties
  • Het mobiliseren van sponsoren

Hierbij is steeds het uitgangspunt van de stichting, dat de kosten van werving in balans moeten zijn met de te verwachten opbrengsten.

De stichting beheert haar vermogen op een zodanige wijze, dat geen enkel financieel risico gelopen wordt en dat de kosten van het beheer zo laag mogelijk zijn. Het betreft immers geld dat door de gemeenschap wordt geschonken en bijeengebracht.

Het bijeengebrachte vermogen wordt besteed aan:

  • Aflossing van de restantschuld bij het NRF (Nationaal Restauratie Fonds) van de restauratie uitgevoerd in 2010-2011
  • Het mede financieren van achterstallig onderhoud, periodiek onderhoud en verbeteringen aan het gebouw

Financiële verantwoording:

Klik hier voor de jaarrekening van 2022.

Klik hier voor de jaarrekening van 2021.

Klik hier voor de jaarrekening van 2020.

Klik hier voor de jaarrekening van 2019.

Klik hier voor de jaarrekening van 2018.

Klik hier voor de jaarrekening van 2017.

Klik hier voor de jaarrekening van 2016.

Klik hier voor de jaarrekening van 2015.